EPL MJP-105

  • הסט כולל שלושה מוטות המתברגים זה לזה עד לגובה 1.80 מטר.

  • הפריזמה הינה בקוטר 25 מ”מ והמתקן כולל לוח מטרה אינטגרלי.

  • מנגנון נעילה מהיר מאפשר את נעילת הפריזמה בכל גובה רצוי.

  • המוט מסומן במקטעי אדום ואפור כל 30 ס”מ.

  • לפריזמה זו מקדם 0.

מחיר: 910.00 ₪